Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 71819002
Artikel 1: Remie, Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau, Remie FJA en Remie ROM zijn de handelsnamen van onze vennootschap Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau B.V. (hierna: Remie), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te 5405 AH Uden aan de Liessentstraat 3, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71819002.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1.In het kader van deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die aan Remie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. met wie Remie een overeenkomst heeft gesloten.
2.Deze algemene voorwaarden van Remie zijn van toepassing op en maken deel uit van alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen Remie en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door Remie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ze zijn ook van toepassing op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten en verdere (rechts)handelingen van Remie met, voor of jegens opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
3.Al degenen die voor Remie werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst, waaronder begrepen bestuursleden, werknemers en hulpkrachten van Remie en hun erfgenamen, kunnen jegens opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
4.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Remie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Remie sluit de werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit.
6. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
7.Op alle overeenkomsten gesloten met Remie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
Artikel 3: Uitvoering overeenkomst en opzegging
1.Remie bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Remie heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden waarmee Remie onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemd kan slechts geschieden met instemming van de opdrachtgever.
2.Remie voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Remie spant zich in om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt.
3.Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Remie verlangde gegevens en informatie, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Remie ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Remie verstrekte gegevens en informatie.
4.Opdrachtgever verleent toestemming tot contractsovername. 5.Opdrachtgever en Remie kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie werkdagen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of de opzegtermijn verzetten.
6.Ingeval van opzegging behoudt Remie haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Remie tevens recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit de opzegging.
Artikel 4: Honorarium en betaling
1.Omdat Remie werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, heeft zij recht op een honorarium.
2.Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging van Remie is vermeld, tenzij anders (incl. op een andere wijze) is overeengekomen. Dit honorarium wordt vermeerderd met zogenoemde verschotten, BTW en declaraties van ingeschakelde derden. Remie mag het uurtarief dat is overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
3.Verschotten zijn te specificeren kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten, en kantoorkosten zoals secretariaatskosten, portokosten, telefoon- en telefaxkosten en kosten van fotokopieën. Remie kan de verschotten periodiek en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening brengen.
4.Remie mag het verschuldigde honorarium aan opdrachtgever tussentijds in rekening brengen. Ook is Remie gerechtigd opdrachtgever voorschotten in rekening brengen. Voorschotten worden verrekend bij tussentijdse declaraties en einddeclaraties.
5.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, op een door Remie op de factuur aangegeven wijze, met dien verstande dat openstaande facturen door Remie te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de opdrachtgever op Remie heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de factuur/het honorarium.
6.Indien betaling op de op de factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is Remie gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen.
7.Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Remie op eerste vordering van Remie zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat Remie van opdrachtgever te vorderen heeft.
8.Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Remie.
9.Als opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd aan Remie. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
10.Als opdrachtgever in verzuim is, komen ook de kosten die Remie moet maken om opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen, voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: Reclame en Aansprakelijkheid
1.Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Remie te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
2.De aansprakelijkheid van Remie voor eventuele beroepsfouten van Remie, daaronder begrepen de bestuursleden in persoon, de werknemers en al degenen die voor Remie werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Remie uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis.
3. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Remie om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Remie beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat Remie in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt, tot een maximum van € 45.000,-.
4.Remie zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Remie is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.
5.Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
6.De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval er sprake zou zijn van opzet aan de zijde van Remie.
7.De opdrachtgever vrijwaart Remie tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
Artikel 6: Intellectuele eigendom en geheimhouding
1.Remie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
2.Het is opdrachtgever verboden die producten van de geest, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Remie.
3.Remie is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden.
4.Remie is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt aan te wenden, tenzij Remie voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.