Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 12-01-2018

Het kiezen van een rechtsvorm

U heeft de beslissing gemaakt om voor uzelf te beginnen, maar welke zaken dient u nu als eerste te regelen? De eerste keuze die u moet maken is welke rechtsvorm u wilt gebruiken voor uw onderneming. De rechtsvorm keuze is een belangrijke keuze omdat de rechtsvorm die u kiest bepalend gaat zijn voor uw aansprakelijkheid en uw fiscale positie. In dit artikel wordt kort besproken welke verschillende rechtsvormen Nederland kent en welke karaktereigenschappen deze rechtsvormen hebben.

Tussen Nederlandse rechtsvormen valt een tweedeling te maken. Rechtsvormen die een rechtspersoon zijn en rechtspersonen die geen rechtspersoon zijn. De Besloten Vennootschap (nader BV) en de Naamloze Vennootschap zijn rechtspersonen en nemen ook op deze manier deel aan het rechtsverkeer en worden kapitaalvennootschappen genoemd. De eenmanszaak, vennootschap onder firma (nader VOF), de commanditaire vennootschap (nader CV) en de maatschap zijn geen rechtspersonen en worden personenvennootschappen genoemd. Daarnaast ontvangt u in alle gevallen na inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nader KvK) een fiscaal nummer.

 

 

De eenmanszaak

Zoals eerder aangegeven is de eenmanszaak een personenvennootschap en dit betekent dat de oprichter van de eenmanszaak privé eigenaar is van de bezittingen en privé aansprakelijk is voor de schulden van de eenmanszaak. Daarnaast wordt bij een eenmanszaak inkomstenbelasting geheven over de winst uit onderneming en heeft u recht op speciale aftrekposten voor zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. De winst uit onderneming van een eenmanszaak valt in box 1 van de inkomstenbelasting. De oprichting van een eenmanszaak geschiedt door inschrijving in het handelsregister van de KvK. Verder gelden er geen nadere oprichtingsvereisten.

De VOF en de maatschap

De VOF en de maatschap zijn samenwerkingsverband tussen twee of meerdere ondernemers. Beide vormen zijn personenvennootschappen en het enige verschil zit hier in de beroepstak waarin men actief is. De maatschap is in het leven geroepen voor beroepsbeoefenaars en de VOF is in het leven geroepen voor alle overige activiteiten. Onder de noemer beroepsbeoefenaars vallen een aantal beroepen als advocaat, notaris, accountant, huisarts etc. De winst uit onderneming van een VOF en een maatschap valt ook onder de inkomensbelasting in box 1 voor de ondernemer. Voor beide vormen zijn er geen oprichtingsvereisten buiten de inschrijving van de onderneming in het handelsregister van de KvK. Het is echter aan te raden om afspraken tussen de vennoten en/of maten vast te leggen in een zogenoemde maatschapsakte of een vof akte.

De commanditaire vennootschap

De Commanditaire Vennootschap is een bijzondere vorm van de VOF. Deze rechtsvorm kent dezelfde karaktereigenschappen als de VOF, maar hier wordt een samenwerking met een financier aangegaan. De financier treedt niet op als bestuurder of vennoot van de vennootschap, maar louter als investeerder. De ondernemer is de beherende vennoot en de financier is de stille (commanditaire) vennoot. De aansprakelijkheid is bij een CV anders geregeld dan bij een VOF. De beherende vennoot is met zijn gehele privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, maar de stille vennoot kan nooit voor meer dan zijn inbreng in de vennootschap worden aangesproken door crediteuren. Ook de oprichting van een CV is vormvrij. Wederom is het aan te raden om de afspraken zoals deze zijn gemaakt tussen de vennoten in een akte vast te laten leggen.

De besloten vennootschap

De BV is een kapitaalvennootschap met een eigen rechtspersoonlijkheid. Over de winst die wordt behaald in een BV wordt vennootschapsbelasting betaald en winstuitkeringen aan de directeur grootaandeelhouder worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. De aansprakelijkheid in een BV rust op de BV als rechtspersoon. Dit is een van de hoofdredenen om een BV op te richten. Wanneer de BV failliet gaat kunnen crediteuren, uitzonderingen daargelaten, het privévermogen van de ondernemer niet aanspreken om hun vorderingen te voldoen. De oprichtingsvereisten voor een BV zijn wat uitgebreider. De BV dient opgericht te worden door middel van een notariële akte waarin de statuten van de BV zijn vastgelegd. De ondernemer dient minimaal €0,01,-- in de vennootschap te storten en de BV dient in te worden geschreven in het handelsregister van de KvK. Ook is het belangrijk te weten dat u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden die de BV maakt als uw BV niet is ingeschreven in het handelsregister.

De uiteindelijke keuze tussen een personenvennootschap en een kapitaalvennootschap zal vaak gemaakt worden op basis van het fiscale voordeel en op de aansprakelijkheid. U dient een afweging te maken tussen alle aspecten om zo de voor u best passende vorm te kiezen. Lukt het u niet deze keuze zelf te maken, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij kunnen u verder informeren over de keuze voor een rechtsvorm. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail (info@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar de heer mr. R. (Rick) Janssen.

< Terug naar overzicht