Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 16-09-2015

Pas op met hoge rekening-courantschuld!

Pas op met hoge rekening-courantschuld!

Bent u directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) en onttrekt u geld aan uw B.V. waardoor de rekening-courantschuld oploopt? Ben er dan van bewust dat de Belastingdienst regelmatig het standpunt inneemt dat de toename van de rekening-courantschuld geheel of gedeeltelijk wordt gekwalificeerd als een dividenduitkering. Hierover bent u als DGA 25% inkomstenbelasting verschuldigd.

Rekening-courant een uitdeling?

In beginsel wordt een rekening-courant die als zodanig in de boeken staat ook fiscaal gekwalificeerd als een rekening-courant. Hierop geldt echter één uitzondering: indien “aanstonds duidelijk is dat de DGA de rekening-courant niet zal terugbetalen”. Wanneer deze situatie zich voordoet, heeft het geldbedrag dat wordt opgenomen de vennootschap definitief verlaten. Dit wordt fiscaal gezien als een informele dividenduitkering waarover de DGA 25% inkomstenbelasting verschuldigd is.

De vraag is alleen wanneer “aanstonds duidelijk is dat de DGA de rekening-courant niet zal terugbetalen”. Dit zal uiteraard het geval zijn als de DGA zelf aangeeft dat de geldverstrekking nooit wordt terugbetaald, maar dit zal zelden het geval zijn. De Belastingdienst zal dan ook aan de hand van de feiten en omstandigheden moeten beoordelen of het aannemelijk is dat de DGA de
rekening-courantschuld zal aflossen.

Beoordeling aflossing

Uit de jurisprudentie volgt dat bij de toets of de DGA daadwerkelijk zijn rekening-courantschuld gaat aflossen veel gewicht wordt toegekend aan:

1)      De financiële positie van de DGA;

2)      De aanwezigheid van een schriftelijke rekening-courantovereenkomst;

3)      De invorderingsmaatregelen door de vennootschap.

Ad 1:      Wanneer de financiële positie van de DGA op het moment van de geldverstrekking dermate slecht is dat de rekening-courantschuld feitelijk niet kan worden afgelost, is er ten aanzien van die geldverstrekking sprake van een onttrekking. Over deze onttrekking is de DGA dan 25% inkomstenbelasting verschuldigd.

Ad 2:      De aanwezigheid van een schriftelijke rekening-courantovereenkomst waarin aflossingszekerheden zijn opgenomen, zorgen ervoor dat er een aanwijzing is voor een terugbetalingsbedoeling. De afwezigheid van een dergelijke overeenkomst kan er op wijzen dat de DGA de geldverstrekking niet terugbetaalt, maar is geen steekhoudend argument. De DGA staat daarentegen bewijsrechtelijk wel op achterstand.

Ad 3:      Tevens is het ook van belang of de vennootschap invorderingsmaatregelen heeft getroffen of niet. Een externe schuldeiser zal in voorkomende gevallen maatregelen treffen om de inning van de vordering veilig te stellen. Wanneer de vennootschap stil blijft zitten als de financiële positie van de DGA achteruit gaat, kan dit een aanwijzing zijn dat partijen nooit de bedoeling hebben gehad om de geldverstrekking terug te betalen.

Tot slot

Bij hoog oplopende rekening-courantschulden van de DGA aan zijn BV, kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat deze geheel of gedeeltelijk is uitgekeerd als dividend. Hierover is de DGA dan 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Bekijk derhalve uw rekening-courantschuld kritisch met uw adviseur en laat u informeren over de mogelijkheden om te voorkomen dat de opnames worden aangemerkt als een informele dividenduitkering.

< Terug naar overzicht